Finns det laga hot?

I gårdagens avsnitt av Veckans brott fick Leif GW Persson en fråga om skillnaden mellan laga och olaga hot, samt laga och olaga misshandel. Han förklarade inte skillnaden särskilt bra, anser jag, och därför tänkte jag redogöra för skillnaden här.

Laga och olaga hot

Som GW förklarade är allvarlighetsgraden i hotet avgörande samt att hot ska ha ”en viss kvalitet” för att det ska accepteras som olaga hot. Det är inte helt korrekt måste jag säga. Ibland räcker det att säga till någon ”Jag vet var du bor” för att det ska anses vara ett hot. Inget konstigt med uttalandet men den samlade bilden kring situationen när uttalandet yttras är avgörande. Vad har de iblandade för relation till varandra? Vilken ton använde personen som uttryckte orden? Vad har utspelat sig innan orden sades? Hur personen som tar emot ett hot upplever detta spelar också viktig roll.

”Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.”, lyder det i 4 kap 5§ 1 st Brottsbalken. I kommentarerna till paragrafen står bl.a. att ett hot utgör ett olaga hot även om den hotade inte blir rädd för att denne inte förstår allvaret i situationen. Om hotet däremot inte kommer fram till den hotades kännedom utgör det inget olaga hot. Det är alltså komplicerat och därför ska en juridiskt kunnig domstol avgöra frågan i varje enskilt fall.

Det finns enkla tumregler ändå. Ett hot om en olaglig handling är ett olaga hot. En olaglig handling kan vara att slå en person eller förstöra dennes egendom, att skada någon bekant till personen som hotet riktar sig till osv. Det är alltså en i lagen straffbelagd handling. Man kan hota utan att göra sig skyldig till brott. Exempelvis kan en lärare hota att underkänna en elev i ett visst ämne om eleven inte uppnår kriterierna till ett godkänt betyg. Detta är helt lagligt eftersom det inte är förbjudet enligt lagen att ge underkänt betyg till en elev.

 

Laga och olaga misshandel

I juridiken och lagstiftningen finns inte uttrycket ”olaga misshandel”. Misshandel är misshandel. Däremot kan en person samtycka till misshandel. Vi samtycker t.ex. till misshandel vid kirurgiska ingrepp, inom sport som exempelvis boxning eller inom vissa lekar där misshandeln är av ringa grad som kan vara enstaka slag. Man kan däremot inte samtycka till grov misshandel som kan lämna svåra brännmärken, djupa sår och inte heller samtycka till stympning av kroppsdelar.

Samtycket regleras i 24 kap 7§ Brottsbalken och lyder som följande ” En gärning som någon begår med samtycke från den mot vilken den riktas utgör brott endast om gärningen, med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga omständigheter, är oförsvarlig. Lag (1994:458).”

Myter om brott och otrygghet

Stiftelsen Tryggare Sverige har nyligen kommit ut med en kartläggning om de tretton mest vanliga myterna som allmänheten har om brott och otrygghet.

Genom följande länk kan ni läsa kortfattat om alla tretton myterna: Tretton myter om brott & (o)trygghet

Den myt som jag ofta hör är nr.2. Denna behandlar förebyggande åtgärder och straff och lyder som följande ”Den bästa brottsförebyggande åtgärden är att sätta de som begår brott bakom lås och bom”. Varför detta är en myt förklaras närmre i artikeln.

Tryggare Sverige är en NGO-organisation  (non govern­mental organiza­tion) som verkar för att tillgodose brottsdrabbades rättigheter i samhället. Stiftelsen har också som mål att bidra med nya kunskaper inom trygghetsområdet. Mer om stiftelsen arbete, värdegrund och bidrag för Sveriges trygghet kan ni läsa HÄR.