Krim-utbildningen

I Lund

… ges programmet i samarbete mellan sociologiska institutionen, rättssociologiska enheten och juridiska fakulteten. Det är ett treårigt program vilket omfattar 180 högskolepoäng. Efter examen är man kriminolog och kan jobba inom ett stort område. Teman som man läser är t.ex. kriminalitet som livsstil, brottsförebyggandet och prevention, brottsoffer, rädsla för brott i samhället och kriminalvården. Det är alltså en samhällsinriktad utbildning. Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, gästföreläsningar från arbetslivet och domstolsbesök. Examination sker genom salstentor, hemtentor, uppsatser, enskilda och gruppinlämningar samt redovisningar.

Första terminen läser man mestadels sociologi med fokus på kriminologiska teorier, samt får i introduktion till ämnet kriminologi. Det är här man lär sig vad ämnet innebär. Det är även här man får kontakt med samhällsvetenskapliga metoder.

Andra terminen är en introduktion till rättssociologin och juridiken. På samma sätt jobbar man med metodologiska frågor här som i första terminen.

Tredje terminen grenar sig i två grenar: sociologi och rättssociologi och här ska studenten välja inriktning. Båda kurserna omfattar 30 hp och båda inriktningarna förenas på nytt under termin fyra.

Fjärde terminen omfattar en kurs i straffrätt på 15hp. De resterande 15 hp är valfria. Studenten får alltså välja en valfri kurs med en viss relevans till programmet. Det kan vara fler juridiska kurser, psykologi, kommunikation, mänskliga rättigheter, rättsvetenskap m.fl..

Femte terminen ger möjlighet till praktik, utlandsstudier eller om man önskar kan man läsa en valfri kurs. Den här gången behöver kursen inte vara relevant till det övriga programmet. Om man däremot väljer utlandsstudier måste de ha en koppling till det kriminologiska fältet. Praktiken ska också göra detta.

Sjätte terminen som är utbildningens sista termin och ägnas åt kandidatuppsatsen. Den ska rikta sig på det ämnet man valde i termin tre.

För mer detaljerad läsning besök www.kriminologi.sam.lu.se