Definitioner

Allvarlig psykisk störning: är ett juridiskt begrepp som omfattar sociala, medicinska och psykologiska aspekter som ska underlätta för domstolen att fatta ett beslut i ett mål.

KASAM: Känsla Av Sammanhang. KASAM skapar hanterbarhet och meningsfullhet.

Kriminologi: läran om kriminalitet; bakomliggande orsaker, utvecklingsvägar och prevention.

Rätten: begreppet tål att diskuteras men när jag pratar om rätten menar jag den juridiska delen, lagar och rättsregler, men också alla organ och aktörer som upprätthåller, stiftar och tillämpar lagarna. Exempelvis ingår domstolarna, kriminalvården, polisen samt lagstiftaren under begreppet.

Rättspsykologi:  ”psykologi i rättsväsendet” med andra ord innebär rättspsykologin att forska fram och omsätta psykologiska kunskaper inom rättsväsendet.

Rättssociologi: är läran om sociala normer och rättsregler. Här studeras växelverkan mellan rätten och samhället, hur normer uppstår och försvinner och hur de påverkar rättsutvecklingen. Man studerar även rättens avsedda och icke avsedda effekter. Rättens funktioner och dysfunktioner. Rätten analyseras och bryts ner till små delar som kan undersökas för att sättas ihop senare och resultera i något nytt, gammalt eller förblir som den är.

Sociologi: vetenskapen som studerar samhället och människors sociala handling i det. Sociala relationer studeras på mikro, meso och makronivå och vikten ligger på de sociala processer som uppstår, samt vilken betydelse dessa har för den enskilde och för gruppen.

Therapeutic jurisprudence:  svensk översättning – terapeutisk rättsvetenskap- rättsprocesser ska genomföras med hänsyn till inblandade individers psykiska välbefinnande.